- 6:1

 ګوندونه په سويډن کي

 

- 6:1:1

سوسيال دموکرات ګوند

 

- 6:1:2 مودرات ګوند
  - 6:1:3 چپي ګوند
  - 6:1:4

مرکزي ګوند

  - 6:1:5  لبرال ګوند
  - 6:1:6  عيسوي دموکرات ګوند
  - 6:1:7  د چاپېريال ګوند
- 6:2

ګوندونه په افغانستان کي

  - 6:2:1 د مشروطيت غوښتونکو لومړۍ ډله
  - 6:2:2 د مشروطيت غوښتونکو دوهمه ډله
  - 6:2:3 ويښ زلميان
  - 6:2:4 د خلق ګوند