- 8:1

 دوه ژبي والی

- 8:2

 هغه افغاني ځوانان چي په سويډن کي يې موفقيت ترلاسه کړی دی