- 1:1

 د ژبي تعريف
- 1:2  پښتو ژبه
- 1:3  پښتو او هندي ژبي
- 1:4  پښتو د پراختيا په پوړيو کي
 

-1:4:1

 پښتو په رسمي چاپېريال کي
 

- 1:4:2

 پښتو په اولسي چاپېريال کي
- 1:5  د پښتو ليک دود
- 1:6  د پښتو ژبي لنډ ګرامر
 

- 1:6:1

 اسم يا نوم
  - 1:6:2  ضمير
  - 1:6:3  صفت
  - 1:6:4  فعل
  - 1:6:5  قيد
  - 1:6:6  د وصل کلمې
  - 1:6:7  دربط کلمې