- 5:1

 د کلتور تعريف

- 5:2

 جرګه

- 5:3

 د افغانانو کلتوري ورځي
- 5:4  دين
  - 5:4:1

ايمان او اسلام

  - 5:4:2   په خوله اقرار په زړه تصديق
  - 5:4:3  اسلام او سوله
  - 5:4:4  د اسلام پنځه بناوي
- 5:5

موسيقي

  - 5:5:1 د موسيقي تعريف
  - 5:5:2 د موسيقي تاريخچه
  - 5:5:3 د موسيقي الات