- 4:1

 زموږ سياره

- 4:2

 د مځکي لويي وچي

- 4:3

 د مځکي اب و هوا
- 4:4  د سويډن جغرافيه
- 4:5

 د افغانستان جغرافيه

  - 4:5:1  رودونه او غرونه
  - 4:5:2  د افغانستان پيداوار
  - 4:5:3  پخواني اداري تشکيلات